5/22/2007

കുഞ്ഞി പോട്ടൊ


ഇങ്ങനെ മേല്പോട്ട് നോക്കിയല് മതി
കണ്ണില് പ്രകാശം തട്ടൂല.

No comments: