5/22/2007

കുഞ്ഞി പോട്ടൊ


ഇങ്ങനെ മേല്പോട്ട് നോക്കിയല് മതി
കണ്ണില് പ്രകാശം തട്ടൂല.

പാല്‌പുഞ്ചിരി


ഒരു കല്ല്യാണവീട്ടില്‌ നിന്നു കിട്ടിയത്