5/22/2007

പാല്‌പുഞ്ചിരി


ഒരു കല്ല്യാണവീട്ടില്‌ നിന്നു കിട്ടിയത്