6/15/2007

കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് ശേഖരിച്ചത്


കടപ്പുറത്ത്ന്ന് ശേഖരിച്ചത്

6/05/2007

ഞാനും പോകുന്നു ഉസ്ക്കുളിലേക്ക്


ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം!
ഞാന് സ്കൂളില് നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തെയ്ക്കും
ഉമ്മ വീട്ടിലുണ്ടവുകയില്ലെ എന്ന സംശയമൊ
അതല്ല അല്പനേരത്തേയ്ക്ക് ഉമ്മയുട അടുത്ത്
നിന്ന് മാറിനില്കുന്നതിന്റെ അങ്കലാപ്പൊ .6/01/2007

പലതരം ചിപ്പികള്

പലതരം ചിപ്പികള്: അബുദാബിയിലെ
ഒരു കടയില് വില്പനക്ക് വെച്ചത്.