5/11/2007

പാവം,പാവം പൂച്ച


ഈ പൂച്ചയുടെ വളര്‌ത്തമ്മ
ജപ്പാനിത്തള്ള ഇതിനെ കെട്ടിയിട്ടി
രിക്കുകയാണ്‍ അതിന്റെ സങ്കടമാ
ണൊ മുഖത്ത് പ്രകടമാകുന്നതെന്ന്
റിയില്ല.