5/13/2007

വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം। Kim phuc Pictureസാരംഗി പറഞ്ഞ പെണ്ക്കുട്ടി ഇതാണ്‍