6/18/2007

‘ചിക്കുന്‌ഗുനിയ‘ കൊതുകുകള്‌ക്ക് പറയുവാനുള്ളത്


മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

2 comments:

ഉമ്മര് ഇരിയ said...

ചിക്കുന്‍‌ഗുനിയ മൂലം കേരളത്തില്‍ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല.
കേന്ത്രമന്ത്രി.കൊതുകുകള്‍ക്ക് ഒരു സംശയം.

Rodrigo said...

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Até mais.