6/01/2007

പലതരം ചിപ്പികള്

പലതരം ചിപ്പികള്: അബുദാബിയിലെ
ഒരു കടയില് വില്പനക്ക് വെച്ചത്.

1 comment:

ഉമ്മര് ഇരിയ said...

പലതരം ചിപ്പികള്‍